! #!vm;utf-8 $response.setStatus(301) ##moved permanently $response.sendRedirect("https://cinema.uol.com.br/") "No novo filme, Tony Stark faz um mergulho no inferno", diz Robert Downey Jr. - 26/07/2009 - UOL Cinema